Träden växer på höjden!
Vänd på telefonen för en bättre upplevelse.

Trees grow upwards!
Turn the phone for a better experience.

Svenska Skogen

Här växer framtiden.

Swedish Forest

Where the future grows.

Se fler av våra filmer

Watch more films

Se fler av våra filmer

Watch more films

Innovationer är skogens främsta gren

Trots att skogen är gammal kommer den med bland det senaste vi har. Forskare arbetar just nu med en rad spännande projekt. Vissa av dessa kommer i framtiden, andra är redan verklighet.

Innovation that’s branching out

Despite its age, the forest is used to make some of the most modern items. Researchers are working on a number of exciting projects. Some are for the future, while others are already a reality.

Kläder

Sedan länge har man gjort kläder av skogens fibrer, men tack vare nya tillverkningsmetoder kommer du att kunna hitta allt fler i dina klädbutiker. Återvinningsbara och mjuka som mossa!

Clothes

We’ve been making clothes from forest fibres for many years now, but new manufacturing methods mean you’ll find clothes produced from the forest in a growing number of shops. They’re recyclable and soft as moss.

Hårda material

Stenhårt? I framtiden kommer man att kunna säga trähårt. Nanocellulosa är ett material som utvinns ur träfibrer och är lika starkt som kevlar, det vill säga fem gånger starkare än stål. Men i motsats till kevlar är nanocellulosa helt förnybart. Forskare jobbar på att ta fram material av skogen som kan bli till exempel bilkarosser, cykelhjälmar, kappseglingssegel och till och med skottsäkra västar.

Tough materials

The materials offered by the forest range from soft and light, to hard and tough. Wood in the form of nanofibres is as strong as Kevlar – five times stronger than steel and can be used in car bodies, bicycle helmets, yacht sails and even bulletproof vests.

Batterier

Många tar en promenad i skogen för att ladda energi. I framtiden kan du också med skogens hjälp ladda dina saker. Forskarna tittar just nu på ämnet lignin som finns i trä, det kan nämligen lagra laddade elektroner och protoner.

Batteries

Many people take a walk in the forest to get an energy boost. In future, you’ll also be able to harness the forest’s energy to charge your devices. Researchers are studying the substance lignin, found in wood, as it can store charged electrons and protons.

Trä – lika genomskinligt som glas

I trä finns ämnet lignin. Genom att ta bort det ur träet blir det vitt. Därefter har träet behandlats med hjälp av nanoteknik och på så sätt har man lyckats göra trä transparent - glasklart!

Wood – as transparent as glass

Replacing glass and windows! Wood contains the substance lignin, which has been successfully extracted, turning the brown wood white. The wood was then treated at nanoscopic level, making it transparent.

Trähus

Arkitekter både i Sverige och runtom i världen skissar just nu på höga hus i trä, i vissa länder till och med skyskrapor och OS-arenor. Toppen för klimatet och sköna att bo i.

Timber buildings

Architects in Sweden and across the world are designing timber apartment buildings. Some countries are even considering timber skyscrapers and Olympic stadiums. They’re good for the climate and great to live in!

Träflaska, ja tack!

Flaskor i trä kan i framtiden bli ett alternativ till glas och plast. Något som nu utvecklas och testas för fullt för att det ska bli verklighet inom kort.

A wooden bottle! Amazing!

Bottles made from wood may be an alternative to glass and plastic in the future. Researchers are working to develop and test this idea so it can become a reality.

Smink

Att sminka sig med skog kanske låter konstigt, men i många krämer och i olika sminkprodukter finns redan idag återfuktande ämnen som kommer från skogen.

Cosmetics

Using the forest to make cosmetics might sound odd, but many creams and cosmetics already contain moisturising substances that come from the forest.

Förnybar kraft

När den svenska skogen växer äter den atmosfärens koldioxid vilket förbättrar klimatet. Under tiden kan vi vara i den och njuta av dess magiska kraft, lugn och storhet. När den växt klart, efter 60-120 år, kan den användas till klimatsmarta och återvinningsbara produkter.

Eftersom skogen ständigt växer tar dess förnybara kraft aldrig slut, så länge skogen sköts och vårdas på rätt sätt. Sedan länge planterar Sveriges skogsägare minst två nya plantor för varje träd som avverkas. 70 procent av Sverige består av skog och vi har idag dubbelt så mycket skog som för 100 år sedan.

Renewable superpower

As the Swedish forest grows, it absorbs carbon dioxide in the atmosphere, which improves the climate. While it grows we can spend time in the forest, making the most of its magical power and tranquillity. Once it’s reached maturity, after 60–120 years, it can be used to make low-carbon, recyclable products.

The forest is constantly growing, which means its renewable power will never run out, provided it is managed and nurtured correctly. For a long time now, Sweden’s forest owners have been planting at least two new saplings for every tree felled. Sweden is made up of 70 percent forest and we now have twice as much forest as we did 100 years ago.

Fakta och forskning om skogen

Facts and research

Här har vi samlat länkar för dig som vill fördjupa dig ytterligare om den svenska skogen.

We’ve put together several links here for anyone wishing to delve deeper into the Swedish forest.

Vårkampanj 2018

När skogen växer binder den koldioxid och när den har växt klart kan vi använda den till klimatsmarta saker och material. Säsongens kampanj fortsätter att berätta om skogens unika roll för klimatet.

Höstkampanj 2017

Här växer framtiden.
För att sprida kunskap om svenska skogen och vad man kan göra med den, släpptes i oktober 2017 bland annat en film med temat "Svenska Skogen – här växer framtiden".

Sommarkampanj 2017

Visste du att?
Som en fortsättning på vårens lanseringskampanj ”Det finns något större” fortsätter vi under sommaren att berätta om den svenska skogens storhet och förnybarhet.

Vårkampanj 2017

Det finns något större.
Nu lanseras initiativet Svenska Skogen för att öka intresset och kunskaperna om den svenska skogen. Ett initiativ som ska ge skogen en röst i det moderna Sverige.

Spring campaign 2018

As the forest grows, it absorbs carbon dioxide which improves the climate. Once it’s reached maturity it can be used to make low-carbon, recyclable products. The season's campaign continues to tell about the unique role the forest has for the climate.

Autumn campaign 2017

Where the future grows.
To spread knowledge about the Swedish forest and to show what you and I can do with it, the short film "Swedish Forest – Where the future grows" was released in October 2017.

Om Svenska skogen

About Svenska Skogen

Svenska Skogen är ett initiativ för att sprida kunskap om skogen. För samtidigt som allt fler lever längre ifrån skogen i sin vardag, så blir den allt viktigare för att skapa ett hållbart samhälle. Vi vill berätta och visa på vilken nytta och betydelse skogen har för vårt land och för oss som bor här. Skogen sitter ju faktiskt på många av lösningarna till en klimatsmartare värld.

Svenska Skogen is an initiative that aims to give a voice to the forest in Sweden today. Because while fewer people are now directly involved with the forest in their everyday lives, it is becoming increasingly important in creating a sustainable society. We want to highlight the advantages and significance of the forest for Sweden and its people. The forest is actually part of many of the solutions for a lower-carbon world.

Bakom initiativet Svenska Skogen står LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Bergvik Skog och Sveaskog, tillsammans med många andra skogsföretag och skogsägare som jobbar aktivt med skogen och dess produkter i vardagen.

The Svenska Skogen initiative is supported by a number of organisations: LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Bergvik Skog and Sveaskog, along with many other forest companies and forest owners who are actively involved in forests and forest products in their day-to-day business.

Kontakt

Contact

Har du några frågor om initiativet Svenska Skogen kan du kontakta asa.bihl@skogskom.se eller cecilia.boman@skogskom.se

If you have any questions about the Svenska Skogen initiative, you can contact asa.bihl@skogskom.se or cecilia.boman@skogskom.se